MHS Administratie - Logo

Online privacyverklaring

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Van alle bezoekers van onze website worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt die door de bezoekers zelf aan ons zijn verstrekt. Dit geldt ook voor IP-adressen en andere standaardinformatie over de statistieken en verkeer van en naar onze website.

Uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres hebben wij nodig om contact met u op te kunnen nemen. Uw volledige adres hebben wij nodig indien u een offerte via de post wilt ontvangen, voor communicatie of indien u besluit klant u ons te worden. Het geeft ons ook een beeld van de topografie van geïnteresseerden in onze diensten.

De rechtsvorm van uw bedrijf of onderneming, uw bedrijfsnaam en de vragen of de inkoop- en verkoopfacturen is van belang om een goed beeld te schetsen van de kosten van onze diensten, zodat u weet waar u aan toe bent.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens van minderjarige bezoekers hebben verzameld, kunt u contact opnemen met info@mhsadministratie.nl. Wij zullen deze informatie binnen één (1) werkdag verwijderen.

Doel verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Het beantwoorden van vragen
- Het uitvoeren en/of leveren van onze diensten
- Het meten van de belangstelling voor onze diensten
- Het bevorderen van de gebruiksgemak van onze website
- Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

Marketing
De persoonsgegevens die wij krijgen door uw gebruik van onze website, kunnen wij gebruiken om u aanbiedingen te sturen of telefonisch contact op te nemen over onze diensten. Als u dit niet op prijs stelt, kunt u een e-mail sturen naar info@mhsadministratie.nl.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens die wij door u zelf aangeleverd krijgen niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verstrekt en verzameld zijn, behoudens tegenbericht. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval na één jaar na ons laatste contact verwijderd.

Geen doorgifte van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet doorverkopen of verstrekken aan derden voor welke reden dan ook. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan een derde zal enkel plaatsvinden indien wij daartoe een opdracht hebben verkregen op grond van dwingendrechtelijke regelgeving.

Beveiliging
Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen, zoals codering en wachtwoorden, om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mhsadministratie.nl.

Cookies
Bij het gebruik van onze website wordt geen gebruik gemaakt van zogeheten tracking-cookies. Wij maken geen gebruik van sociale media-plugins. Er worden enkel functionele en technische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. U kunt ook achteraf via uw internetbrowser cookies verwijderen.

Inzagerecht
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens die wij hebben verwerkt in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft ook het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar info@mhsadministratie.nl. U dient zich daarbij adequaat te legitimeren. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. U heeft altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring vragen, dan kunt u deze sturen naar info@mhsadministratie.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 februari 2021.